Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo opravlja Mojca Klavžar, pedagoginja.
e-mail: mojca.klavzar@os-podbrdo.si

Naloga šolske svetovalne službe je, da svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji, vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Povezava do spletne učilnice za učence od 6. do 9. razreda: Svetovalni kotiček

Svetovalno delo z učenci:

 • delo s šolskimi novinci,
 • poklicno orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci ki zaključujejo šolsko obveznost,
 • svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami,
 • vodenje in koordinacija šolske skupnosti in otroškega parlamenta

Sodelovanje s starši:

 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje,
 • svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami otrok

Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami

 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah,
 • evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 3. in 7. razredu,
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje,
 • posredovanje rezultatov analiz, anket,
 • sodelovanje z vrtci,
 • sodelovanje z zdravstvenimi zavodi,
 • sodelovanje s CSD,
 • sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje …

Vodenje socialnih akcij na šoli:

 • zbiralne akcije za socialno ogrožene otroke
 • subvencioniranje šole v naravi, taborov