Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelj
 • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 •  lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi
Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/23:
 •  Vrtec                 Nadja Kemperle
 • 1. in 3. razred     Jelena Grahovac
 • 4. razred        Barbara Mavrar
 • 5. razred        Blanka Zver
 • 6. razred        Almir Husanović
 • 7. razred        Tina Šorli
 • 8. razred        Andrej Jenstrle
 • 9. razred        Dejan Brovč