Jedilnik

ŠOLSKA PREHRANA – Novosti

 

Učencem v šoli nudimo malico in kosilo.  Malicajo ob 9.25. Čas delitve kosila je med 12.10 in 12.30.

Odjava/prijava malice in kosila

Starši odjavljajo in prijavljajo šolsko malico in kosilo za učence preko elektronskega naslova ospodbrdo.odjave@gmail.com ali izjemoma na telefonsko številko 05 38-08-530 najkasneje do 7.15 istega dne. Učenci sami ne morejo prijaviti in odjaviti malice oz. kosila (zaradi ukrepov za preprečitev okužbe s koronavirusom).

 

Kuhinja si pridružuje pravico do spremembe jedilnika.
Vse morebitne ideje, pohvale ter pritožbe lahko sporočate na e-mail naslov: tanja.stendler(at)dompodbrdo.si ali nina.kozar-mencinger(at)guest.arnes.si.

Učencem v šoli nudimo malico in kosilo. Zaželjeno je, da vsak učenec v šoli zaužije vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri, to je ob 9.25. Čas kosila je med 12.00 in 13.00.

CENE ŠOLSKE MALICE:

učenci: 0,80  €
zaposleni: 0, 93  €

CENE ŠOLSKIH KOSIL:

1. do 3. r. = 2,25 €
4. do 9. r. = 3,00 €
Učencem v šoli nudimo malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec v šoli zaužije vsaj en obrok dnevno. Po prvi šolski uri (ob 8.35) imajo učenci odmor za sadje. Malicajo po drugi šolski uri, to je ob 9.25.

Čas kosila je med 12.15 in 12.50. Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo kosilo ob 12.30.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

  • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
    • do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – pripada subvencija v višini cene kosila.
    • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
    • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.