Podaljšano bivanje

Oddelek podaljšanega bivanja

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 15.30. V tem času imajo učenci kosilo in ustvarjalne, športne in druge sprostitvene aktivnosti. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. V letošnjem šolskem letu bomo čas namenili tudi delu na šolskem vrtu.

Urnik dela:

  • 12.30–13.00: kosilo
  • 13.00–14.00 :vključevanje v interesne dejavnosti, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti zunaj
  • 14.00–15.00: domača naloga in učenje
  • 15.00–15.45: glasbeno, športno in ustvarjalno obarvane sprostitvene dejavnosti

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.